Tarptautinis Alternatyvusis Teismas :: Į pagrindinį

Tarptautinis
Alternatyvusis TeismasThe international Alternative CourtA. PAGRINDIMAS.

POLITINIŲ PAŽIŪRŲ ĮSIGALĖJIMAS, tapęs mato norma ir dominante nustatant pilietinį statusą, ženkliai paveikė visuomeninius žmonių tarpusavio santykius.
Tas pat tapo kultūrinių santykių stiliumi tarp tautų ir valstybių.

Skirtingų tautų ir kultūrų subtilus persipynimas tapo politinio stiliaus įkaitu. Dailininkai, muzikantai, poetai, mokslininkai, įvairių kultūros atšakų, pedagogikos ir sveikatos apsaugos inteligentija, žemdirbiai, nepartiniai kūrybingi žmonės pakliuvo į politikų nuomonių, nuotaikų, teisinių sprendimų diktatą.

Savo požiūriams tarnauti politikai nukreipė jėgos struktūras, ekonomiką, teisę.

Visi pasaulio karai vyko dėl politikų kaltės. Pasaulyje nebuvo karų, paskelbtų dailininkų, kompozitorių, muzikantų, rašytojų, poetų, mokslininkų, žemdirbių.

Pasaulyje nebuvo karų, sukeltų moterų ir tų, kas maitina visus visuomenės antstatus.

Politikų tonu ir temomis tapo prievarta. Tai jie kursto tautų tarpusavio antagonizmą, įžūliai prisidengdami kova už teisingumą.

Politikų tonui ėmė antrinti masinio informavimo priemonės kaip žmonių tarpusavio ir tarptautinių įvykių matai. Teisinėmis kategorijomis nėra: nesąžiningas poelgis, negarbingas žmogus, šunsnukis, žmogus be sąžinės ir pan.

Dėl tokios aplinkos  visuomenės struktūrose, jėgos struktūrose , ekonomikos sferoje atsirado sultingos netikrinamos, nekontroliuojamos ir nebaudžiamos vietos.

Jei pilietis pakenks visuomenei, tai jis bus patrauktas atsakomybėn. Už nieką neatsako nusikaltėliai, pasislėpę valstybės vadovybėje ir jėgos struktūrose.

Privilegijos, nekontroliuojamumas ir nebaudžiamumas tu, kas įsitrynė į sultingas politinių struktūrų vietas, sukėlė atsakomąjį pyktį žmonių, patyrusių neteisybę. Tai nusikalstamumo augimo valstybės viduje, įtampos tarp tautų ir tarpvalstybinių santykių priežastis.

Mes stebime nusikalstamumo augimo planetoje faktą. Tam yra priežasčių.

Iš kitos pusės, menas, prisitaikęs prie politinių temų stiliaus, perėmė prievartos dvasią, amoralumą, žeminantį Žmogaus garbę, užsipildęs žemo lygio komercine produkcija, kuri nėra nekalta psichologiniais aspektais, pasąmoningai auklėjanti žmones ir jaunimą.

Įsisąmonintai ar iš komercinių paskatų, ar savo dvasia, ar vedami politinių ambicijų veikia tipažas žmonių, darančių neatitaisomą žalą kultūriniam Žmogaus ir tautų paveldui. Staigios trumpalaikės naudos, kuri sukelia gilią žalą žmonių paveldui ir Žmogaus egzistavimo aplinkai, siekiama piktybiškai ir nebaudžiamai ten, kur šios piktadarystėms nepritaikomos teisinės politinio stiliaus sampratos.

Pagaliau, kiekvienas žmogus, morališkai nukentėjęs, arba grupė žmonių, arba tauta yra beteisiai psichologiniu požiūriu teisme, pagrįstame intelektualių sampratų politine dvasia. Kartais žmonės nukenčia nuo pačio teisėjavimo, kas nekompensuotina jokiomis ekonominėmis priemonėmis.

Bausmė skiriama kaip nusikaltėlio fizinis izoliavimas, arba tariamo izoliavimo grėsmė, arba ekonominė bauda.

Dėl politinio mąstymo stiliaus įsigalėjimo prarastos poelgio kategorijos: garbės, sąžinės, moralinės atsakomybės, gėdos. Nesibijoma pasielgto begėdiškai, nusikaltėlis nebijo garbės teismo, o viešas papeikimas nėra juridinės bausmės jėgos.

Visos moralinės kategorijos buvo didžiausiais pasiekimais tautų, etninių grupių, šeimų. Moralinis papeikimas veikė stipriau, nei jėgos ar ekonominė nuobauda.

TAPĘ  politinio stiliaus vertinimų ir diktato ĮKAITAIS, tautos, valstybės, šeimos ėmė prarasti psichologinių ir moralinių paskatinių ir nuobaudų jėgą. Kartais valstybė elgiasi kaip įsisiautėjęs chuliganas, nes jo vadovui iškyla tik juridinės Tarptautinio Baudžiamojo Teismo bausmės pavojus, kurį jis gali ignoruoti, remdamasis jėgos struktūromis. Kartais koks-nors režisierius kuria smerktina moraliniu požiūriu filmą žinodamas, kad yra juridiškai nenubaudžiamas. Politiniai veikėjai elgiasi įžūliai ir rašo ciniškus memuarus po žmonėms sukeltos neatitaisomos moralinės žalos. Mokslininkai ir medikai stropiai darbuojasi vykdydami politikų užsakymą, kurdami prievartos priemones. Jų nekankina sąžinė, nes jie yra nusikalstamai politikų skatinami ir ruošia instrumentus būsimam nusikaltimui. Jėgos struktūrų vykdytojai pavaldūs tik politikams ir nesusimąsto apie garbę ir sąžinę savo tautos ir tarptautinės bendrijos akivaizdoje. Nesuskaičiuoti pavyzdžių, kai įvykdomas juridinis teismas ir prievarta prieš piliečius, ginančius kultūrines ir moralines savo tautos vertybes, tik todėl, kad jie sukuria alternatyvą politiniam diktatui.

BŪDAMI LIUDININKAIS to, kad visi karai sukeliami politikų, o valdžia uzurpuota jų taip, kad jiems paklūsta jėgos struktūros, o tautų likimai priklauso nuo jų ambicijų ir mąstymo stiliaus, mes dėl politikų esame itin aktualios Žmogaus išgyvenimo Žemėje ir Kosmose problemos akivaizdoje.

ŽINODAMI, kad būtent politikai pasinaudoja mokslininkų, biologų, medikų veikla taip, kad padaro juos nusikaltėliais, kuriančiais potencialias žmonių naikinimo ir prievartos priemones, nutarta paviešinti kvietimą pasipriešinti prievartos ir metodų  ištakoms.

SUVOKDAMI TĄ FAKTĄ, kad kaip kurie meno ir masinės informacijos veikėjai savo produkciją užpildo antagonizmo ir prievartos dvasia, reklamuoja chamiškumą, ištvirkimą, ciniškumą, siūlydami tai sektinu pavyzdžiu, ir tuo ugdo augančią kartą.

AKIVAIZDOJE TO FAKTO, kad dailininkai, rašytojai, poetai, kompozitoriai, pedagogai, švietėjai, mokslininkai, neformaliosios organizacijos, kultūros ir švietimo bendrijos ir visos kūrybinės jėgos tapo įkaitais politinių partijų, kurių rankose susikaupė juridinės, ekonominės ir jėgos teisės, nutarta įkurti Tarptautinį Alternatyvųjį Teismą.

SUVOKDAMI jau sukeltą moralinę žalą ir nepalankų etinį politikų , o taip pat jiems antrinančių kultūros veikėjų ir masinio informavimo priemonių veiklos palikimą, mes kviečiame nepolitines jėgas dalyvauti užtaisant spragą, kurią padarė politikai savo diktatu, valdžios uzurpavimu, teise skirstyti būtinas gyvenimui priemones, teise disponuoti visuomenės gynybinėmis jėgomis. Mes kviečiame suvokti ir pastatyti užkardą darymui žalos  visų laikų, valstybių ir tautų moraliniam ir kultūriniam palikimui .

Tuo tikslu steigiamas Tarptautinis Alternatyvusis Teismas (Teismas).

Teismo paskirtis nusakoma tik jo Statuto.

 

asud.us/lt