Tarptautinis Alternatyvusis Teismas :: Į pagrindinį

Tarptautinis
Alternatyvusis TeismasThe international Alternative Court
1 priedas: Skundo formuliaras

 

 

Tarptautinis Alternatyvusis Teismas

 

SKUNDAS
 

SVARBU: 

Šis skundas yra oficialus dokumentas
ir gali įtakoti Jūsų teises ir pareigas

 

- 2 -

I.  PUSĖS

 

 

A. PAREIŠKĖJAS

 ( Duomenys apie pareiškėją ir jo atstovą, jei toks yra)

 

1.  Pareiškėjo vardas, pavardė..........................................................

 

2. Lytis: vyr./mot.

 

3. Pilietybė.......................................................................................

 

4. Veiklos pobūdis.............................................................................

 

5. Gimimo data ir vieta.......................................................................

 

6. Nuolatinis adresas.........................................................................

 

7. Telefono numeris..........................................................................

 

8. Dabartinis gyvenamosios vietos adresas (jei skiriasi nuo 6 p.)

 

       .................................................................................................

 

9. Atstovo vardas, pavardė*.............................................................

 

10. Atstovo veiklos pobūdis ..............................................................

 

11. Atstovo adresas ........................................................................

 

12. Telefono numeris......................     Fakso numeris........................

 

B. Skundas pateikiamas prieš

 (Nurodykite duomenis apie žmogų arba grupę žmonių arba bendriją arba valstybę, prieš kuriuos nukreiptas skundas)

 

13.  ....................................................................................................................

 

*.

Jei pareiškėjas veikia per atstovą, reikia pridėti įgaliojimą atstovauti tam asmeniui, pasirašytą pareiškėjo.

 

3 -

II.

FAKTŲ PATEIKIMAS

 

14.

 

 Prireikus, tęskite ant atskiro lapo        

 


 

- 4 -

III.

PAREIŠKĖJO ĮSITIKINIMU,  PAGAL TEISMO STATUTO 5 STRAIPSNĮ,  ĮVYKDYTO (-Ų) PAŽEIDIMO (-Ų)  PATEIKIMAS

 

15.

 

 

- 5 -

IV.

PAREIŠKIMAS ATITINKANTIS ANKSTESNĮJĮ SPRENDIMĄ, PRIIMTĄ KURIOS-NORS VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS ARBA TEISMO

(Jei būtina, atskirame lape nurodykite duomenis, paminėtus 16-18 punktuose)

 

16. Galutinis vidinis sprendimas (data ir sprendimo pobūdis, sprendimo autorius)

 

 

17. Kiti sprendimai (sąrašas chronologine tvarka, šių sprendimų datos, nusprendęs organas - teismas ar kitas)

 

  

18. Ar turite kokių-nors gynybos būdų, kuriais nepasinaudojote? Jei taip, nurodykite, kodėl jais nepasinaudojote?

 

Prireikus, tęskite ant papildomo lapo


 

- 6 -

V.

SKUNDO ESMĖS IR JŪSŲ PRETENZIJŲ IŠDĖSTYMAS

(Galite išreikšti pageidavimus)

19.

 

 

VI.

KITOS TARPTAUTINĖS INSTANCIJOS, KURIOS NAGRINĖJA ARBA NAGRINĖJO BYLĄ

 

20.

Ar su aukščiau Jūsų išdėstytomis pretenzijomis esate pateikę skundą(-us) nagrinėti kitoms tarptautinėms instancijoms? Jei taip, tai tuo klausimu pateikite išsamią informaciją .


 

- 7 -

 

VII. PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS               

(NEPRIDĖKITE DOKUMENTŲ ORIGINALŲ, O BŪTINAI TIK KOPIJAS)

 

Pridėkite visų sprendimų, minimų Skirsniuose IV и VI, kopijas. Jei neturite kopijų, Jums reikėtų jas gauti. Jei negalite jų gauti, paaiškinkite priežastį.

(Gauti dokumentai Jums nebus sugrąžinti.)

 

21.

a)...................................................................................................................

 

b) ..................................................................................................................

 

c) ..................................................................................................................
 

- 8 -

VIII.

PAREIŠKIMAS IR PARAŠAS

 

Šiuo, remdamasis savo žiniomis ir įsitikinimais, pareiškiu, kad visi duomenys, kuriuos aš nurodžiau šiame formuliare, yra teisingi. 

 

Vieta ...................................................................

Data ...................................................................

 

 

 (Pareiškėjo ar jo atstovo parašas)
asud.us/lt